Vårsalongen 2013

25 januari 14:0024 mars 17:00 2013

Titel 90. Sadgati means Liberation
Teknik Ljudinstallation
Konstnär Livia Esposito
For text in English, please scroll down.

Sadgati means Liberation är en fiktiv berättelse om en sömmerskas vardag i Bangladesh. Berättelsen är baserad på min research om de förhållanden som råder i textilindustrins produktionsländer idag, där sexuella trakasserier är ett problem som ofta ligger i det fördolda.

Kvinnorna är utsatta. De är rädda. Att bli utsatt för sexuella trakasserier är i många länder fyllt av skuld och skam och inte något man pratar om. Det är därför svårt att veta hur många som drabbas. Attityder i samhället gör att dessa kvinnor ofta står ensamma. Vilka rättigheter har de? Vart ska de vända sig? Den utbredda misstron mot polis och rättsväsende gör att många brott aldrig anmäls.

En kvinna som jobbar inom textilindustrin idag har oftast inte ens en levnadslön*, dvs en lön som hon kan leva på, hon är helt i händerna på sin arbetsgivare. Livegen går hon en osäker framtid till mötes.

*Lön som täcker de grundläggande behov en familj har som mat, rent vatten, husrum, kläder, utbildning för barn, grundläggande sjukvård och även lite extra att spara eller för att täcka upp oförutsedda utgifter.
http://www.fairtradecenter.se/levnadsl-n

I min värld är hållbarhet, miljö och mänskliga rättigheter inte separata frågor utan delar av en helhet. Det krävs att den alltmer medvetna modebranschen granskar sina produktionsled och samarbetar med fackliga organisationer och NGOs för att förbättra textilarbetarnas livssituation.

Under hösten 2010 påbörjade jag min undersökning om hållbarhet, mänskliga rättigheter och fair trade inom dagens textilindustri. Arbetet har resulterat i tre verk; installationen Utelista 2010, ljudinstallationen Sadgati means Liberation (ovan) och Get Dirty for Human Rights! ett Textilt Upprop. Det sistnämnda kom att bli mitt examensarbete på Kandidatprogrammet Textil på Konstfack.

Född 1976 i Vingåker.
Verksam som konstnär och kostymör. Bor och arbetar i Stockholm.

Ljuddesign Alexandra Ekelöf
Alenka Productions

Du kan göra skillnad! Gå in på Clean Clothes Campaign och skriv under deras petition No More Excuses:
http://livingwage.cleanclothes.org/#act

http://liviaesposito.blogspot.se/

Facebookgrupp: Get Dirty for Human Rights

”You must be the change you want to see in this world.”

Mahatma Gandhi

Sadgati means Liberation is a fictive story about the hard everyday life of a seamstress in Bangladesh. My investigation into the working conditions in the producing countries of the textile industry is the base for the
story. Sexual harassment is a known hidden problem.

The women are exposed and afraid. Sexual harassment causes women to feel guilt and shame and is not something that is talked about. Due to attitudes in society, women are left to suffer in silence. It is therefore difficult to estimate how widespread it is. What rights do they have? To whom do they make their complaints? Because of the widespread disbelief in the police and in the justice system many crimes are never reported.

A woman working in the garment industry today often do not make a living wage*, i.e. a wage that she can actually live on. She is completely in the hands of her employer. Being more or less a slave, her future does not hold much promise.

*Living wage: a living wage is a wage that is enough to maintain a decent standard of living for a family. It should cover food, clean water, shelter, clothes, education for the children, basic health care and some extra for savings and incidentals. www.fairtradecenter.se/levnadsl-n

In my world sustainability, environmental care and human rights are the same. The fashion industry must make sure conditions at their production sites are fair and sustainable, and cooperate with unions and NGOs to improve the garment workers situation.

In the fall of 2010 I began my investigation into sustainability, human rights and fair trade within today's textile industry. My work resulted in three separate works; the art installation Utelista 2010, the sound art piece Sadgati means Liberation and Get Dirty for Human Rights! ett Textilt Upprop. The latter was to become my graduation project at the Textile art programme at Konstfack.

Born 1976 in Vingåker; Sweden

Artist and Costume Designer. Lives and works in Stockholm.

Sound Design Alexandra Ekelöf
Alenka Productions

You can make a difference! Go to the Clean Clothes Campaign site and sign their petition No More Excuses:
http://livingwage.cleanclothes.org/#act

http://liviaesposito.blogspot.se/

Facebookgrupp: Get Dirty for Human Rights

”You must be the change you want to see in this world.”

Mahatma Gandhi

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Öppettider för Vårsalongen från 25 januari:
Måndag 11.00–17.00, fri entré
Tisdag–torsdag 11.00–20.00
Fredag–söndag 11.00–17.00
Entré 80 kr, under 18 år gratis. 
Presentation av utställningen ca 20 minuter varje dag kl 12 och 15.


Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst tre stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs